СЕРГЕЙ БАБАЯН за първи път в България

В „Площад Славейков“ пишат хора, а не изкуствен интелект.

Столична община не е съгласна със събарянето на хотел „Рила”

Причината - висока концентрация на останки от Античността и Средновековието; нарушава Конституцията

Археологическият резерват „Антична Сердика и Средновековен Средец” е застрашен от бъдещото строителство на 42-метрова сграда с търговска, жилищна и административна част на мястото на хотел „Рила“ в столицата. Снимка: Столична община - Столична община не е съгласна със събарянето на хотел „Рила”

Археологическият резерват „Антична Сердика и Средновековен Средец” е застрашен от бъдещото строителство на 42-метрова сграда с търговска, жилищна и административна част на мястото на хотел „Рила“ в столицата. Снимка: Столична община

Столична община в лицето на зам.-кмета Тодор Чобанов възрази срещу проекта за събаряне на хотел „Рила” и построяването на многофункционална сграда на негово място, става ясно от публикация в профила на зам.-кмета във Фейсбук.

Основното в аргументацията срещу проекта, изпратена днес в становище до главния архитект на София Здравко Здравков, е местоположението на хотел „Рила” в сърцето на археологическия резерват „Антична Сердика – Средновековен Средец“. В сутерена на хотела и в пространството около него са регистрирани, частично или цялостно проучени, но не и експонирани, редица археологически комплекси и отделни структури, посочва доц. д-р Чобанов.

Според зам.-кмета районът, в който се намира хотел „Рила”, е в режим на номинирана територия за Световно културно наследство, която включва археологическия резерват. Всяко неадекватно ново строителство би компрометирало изключителната значимост на предложението, се казва в становището.

Експертите от Столична община смятат още, че изграждането на нов многоетажен хотел на мястото на хотел „Рила“ е нецелесъобразно поради нарушаването на Чл. 18 от Конституцията на Република България, според който археологията на ИАР „Сердика – Средец“ е изключителна държавна собственост и възложители и проектанти трябва да имат предвид, че тя задължително трябва да бъде запазена и експонирана така, че да ѝ е осигурен широк обществен достъп.

Вижте още: КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ ЗАСТРАШЕНИ ОТ БЪДЕЩ СТРОЕЖ

Пълният текст на становището, както е публикуван в профила на зам.-кмета Тодор Чобанов:

Уважаеми арх. Здравков,

Във връзка с предстоящото разглеждане на проект за нова многоетажна сграда на мястото на хотел „Рила“ пред ЕС на НАГ, бих искал да изразя своето негативно становище относно предложения проект, който не отговаря на действащата нормативна уредба, отнасяща се до застрояването на София и опазването на културното наследство.

Съгласно Закон за устройство и застрояване на Столичната община (ДВ. бр.106 /2006г. изм. и доп., посл. ДВ. бр.31 /2018г.) и в неговото приложение към чл. 3, ал.2 , е посочено, че в Общия устройствен план на Столична община се изискват определяне на правила и нормативи за устройство и застрояване на териториите на КИН. Обособена е Група територии за защита на културно историческото наследство. Посоченият допълнителен режим за нея изисква изпълнението на разпоредбите на Закона за културното наследство (ДВ. бр.19 /2009г, изм. и доп., посл. ДВ. бр.44 /2020г.).

Квартал 398 в центъра на София, където е разположен хотел „Рила“, е с много сложна мрежа от режими за опазване по отношение на защитените територии на недвижимото културно наследство. Съгласно система „Културно-историческо наследство“ към ОУП (приета със ЗУЗСО), тук са налице територии със следните режими:

– Ткин-1а. Подрежим на територия с особена териториално-устройствена защита, притежаваща специален режим за опазване – археологически резерват ИАР „Антична Сердика – Средновековен Средец” (ПМС 36/1976 и ДВ. бр. 47/1976).

Хотел „Рила“ се намира в сърцето на археологическия резерват. В неговия сутерен и в пространството около него са регистрирани, частично или цялостно проучени, но не и експонирани, редица археологически комплекси и отделни структури (виж приложената схема):

1. Ъгъла на ул. „Калоян“ и ул. „Съборна“ (административен адрес ул. „Цар Калоян“ № 10) – при строежа на сградата през 1912 г. (на 24 юли) са засечени останки от римска сграда (кота на регистриране около 4 м под съвременното ниво).

2. Ул. „Леге“ № 17 – наблюдения при изграждането на сграда през 1925-1926 г. Регистрирана е част от крепостната стена.

3. Изкоп за канализация между ул. „Леге“ и ул. „Цар Калоян“ (в участъка при ул. „Алабин“, сега в рамките на градинката пред хотел „Рила“) – при изкопна дейност за полагането на канализационни тръби през 1957 г. са засечени останки от южната крепостна стена.

4. Хотел „Рила“ (административен адрес: ул. „Леге“ № 11) – при спасителни проучвания проведени през май-юли 1960 г. са регистрирани останките от масивна сграда (интерпретирана като баня) и части от източната крепостна стена. В сградата са открити помещения с хипокаустна система и мозаечни настилки.

5. „Водно огледало“ (градинката пред хотел „Рила“) – при изкопни дейности през 1962 г. са разкрити останките от източната и южната крепостни стени с две кули и зидове от римска сграда.

6. Ул. „Съборна“ и ул. „Леге“ (административен адрес: ул. „Леге“ № 10) – при изкопна дейност за нова сграда през 1962 г. са разкрити останки от източната крепостна стена с една кръгла кула и римска сграда с мозаечна настилка.

7. Изкоп за жилищна сграда между ул. „Цар Калоян“ и ул. „Леге“ (административен адрес: ул. „Съборна“ № 7) – при изкопна дейност за строеж на сграда през 1965 г. са разкрити останките от римска многопространствена сграда с прилежащ перистилен двор. Документирана е мозаечна настилка.

8. „Кореком“ – проучван във времето април-декември 1965 г. (административен адрес: ул. „Цар Калоян“ № 8). Римска многопространствена сграда със сложен план. Регистрирани са хипокаустна система и мозаечни настилки (кота на мозайката около 4 м под съвременното ниво). Сградата не е проучена изцяло. Помещенията с мозайките се развиват в южна посока и навлизат в съседния имот.

9. Изкоп за канализация на ул. „Цар Калоян“ (пред църквата „Свети Никола“) – при изкопна дейност за полагането на канализационни тръби през 1966 г. е регистриран античен зид.

Посоченият режим на опазване (за археологически резерват), съгласно ОУП изисква изработването на подробни устройствени планове със специфични правила и нормативи, планове за опазване и социализация и най-вече генерален консервационен план. Такива проекти не са представени за разглеждане пред ЕС на НАГ.

Не по-малко важен за защитената територия е режима:

– Ткин-5. Режим на номинирана територия за Световно културно наследство, която включва археологическия резерват, а хотел „Рила“ е част от него. Предложението на ОУП е гласувано и прието от СОС и предстои процедура по неговото процедиране. Съгласно Конвенцията за Световното културно наследство, тази защитена територия отговаря на изискванията за включването й в индикативната листа. Всякакво неадекватно ново строителство би компрометирало изключителната значимост на предложението.

– Ткин-1в. Подрежим на групови паметници и техните охранителни зони (улични и площадни пространство). Посочената територия в централна градска част изцяло е юридически защитена с мрежа от недвижими групови ценности (декл. с п. 4469/22.08.1986/НИПК). Тук спадат застрояванията по улиците „Леге“, „Алабин“, „Цар Калоян“ и „Съборна“, състоящи се от сгради недвижими културни ценности с категория „местно значение“ и „национално значение“.

– Ткин-2. Режим на обособени територии в границите на града с урегулирани имоти на недвижимото културно наследство.

Защитената територия около хотел „Рила“ е с изключително висока концентрация на единични недвижими ценности от периода на Античността, Средновековието и новото време. Достатъчно е да споменем Ротондата „Свети Георги“ и археологията на открито, комплекса на „Софийска митрополия“, църквата „Свети Николай Мирликийски Чудотворец“ (притисната от хотела), археологическия музей (Буюк джамия), църква „Света Неделя“ и др.

– Ткин-4б. Подрежим на подземни археологически пространства, които изявяват градската стратификация.

Тук спадат всички проучени и непроучени археологически обекти в обхвата на кв. 398, които могат да бъдат включени в съвременната урбанизирана среда на принципа на интегрираната консервация (виж приложената схема).

– Ткин-8. Режим на културни маршрути.

Защитените територия на КИН около хотел „Рила“ в един широк обхват са обект на богати на история културни маршрути. Тук се намират църкви, музеи, театри, археологически обекти. Те са обекти както на архитектурното наследство, така и на културния туризъм.

На базата на изброените най-важни режими на опазване за територията на кв. 398, съгласно ОУП и изискванията на система КИН към него, е очевидно, че събарянето на хотел „Рила“ и изграждането на нова сграда със стъпаловидна етажност до 11 етажа и жилищни функции с много паркоместа ще е изключително пагубно и неблагоприятно за защитените територии и недвижимото архитектурно наследство. В случая са съществени запазването на градския мащаб, приоритетното значение на културната значимост, градския ландшафт и т.н. Очевидно новото решение не е съобразено с тези изисквания. Новият обем трудно се вписва визуално в историческата градска среда. Твърденията на проектантите от архитектурно студио „Ателие Серафимов архитекти“ за нови подземни паркинги под нивото на археологическите останки са несъстоятелни. Градската стратиграфия на това място е много сложна и приоритет би трябвало да се даде за експониране на археологията, а не за паркирането на частни лица.

Уважаеми арх. Здравков, моля в рамките на Вашите правомощия да изискате от инвеститорите и проектантите спазването на разпоредбите на ОУП към с-ма КИН, а именно: изработване на подробни устройствени планове със специфични правила и нормативи, планове за опазване и социализация и най-вече генерален консервационен план за кв. 398. Подобни проекти ще покажат конкретното специализирано мнение и решение на съгласувателната институция НИНКН.

Изграждането на нов многоетажен хотел на мястото на хотел „Рила“ е нецелесъобразно поради нарушаването на:

– Чл.18 от Конституцията на Р България, където археологията на ИАР „Сердика – Средец“ е изключителна държавна собственост и възложители и проектанти трябва да имат предвид, че тя задължително трябва да бъде запазена и експонирана така, че да е й осигурен широк обществен достъп.

– Глава V, раздел 5 от Закона за културното наследство, отнасящ се до териториалната защита на КИН.

Представеното инвестиционно предложение напълно игнорира спазването на неговите специфични правила и нормативи.

Предлагам на Експертния съвет на Направление „Архитектура и градоустройство“ да санкционира и да не одобри представения проект за изграждане на нова многофункционална сграда в най-наситената с обекти на недвижимото културно наследство част в сърцето на София“.

Ако не минава и ден, без да ни отворите...

Ако не минава и седмица, без да потърсите „Площад Славейков“ и смятате работата ни за ценна - за вас лично, за културата и за всички нас като общество, подкрепете ни, за да можем да продължим да я вършим. Като независима от никого медия, ние разчитаме само на финансовото съучастие на читатели и рекламодатели.

Банковата ни сметка (в лева/BGN)     С карта през ePay.bg

Избрано

Български Лев