Софийска филхармония МЕГАБОРД

Този текст е публикуван преди повече от 3 години

Търси се директор на Народната библиотека

Министерството на културата обяви конкурс за поста

Директор на Народната библиотека от 1998 г. е проф. Боряна Христова. - Търси се директор на Народната библиотека

Директор на Народната библиотека от 1998 г. е проф. Боряна Христова.

Набират се кандидати за поста директор на Народната библиотека. Министерството на културата обяви конкурс за длъжността, която в момента се заема от проф. Боряна Христова. Сред изискванията са човекът да е хабилитирано лице, да владее чужд език и да представи 5-годишния си план за развитие на културния институт.

Директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ трябва да е български гражданин, да има поне 5 години опит на ръководна длъжност в библиотека, да умее да формира цели и пътища за постигането им, както и да познава отлично законодателството в страната ни в областта на културата и структурите и начините на работа на просветното министерство.

Срокът за подаването на всички необходими документи е 7 март включително. Мандатът на директора на Библиотеката е 5 години. На поста от 1998 г. е проф. Боряна Христова.

Вижте и пълния текст на обявата за конкурса на Министерството на културата.

 Министерство на културата

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 19, ал. 6 от Закона за обществените библиотеки, чл. 7, ал. 4 и ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4/14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

Обявява конкурс

за заемане на длъжността „директор“ на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Да са български граждани;

1.2. Образование – висше;

1.3. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

1.4. Област на висше образование „Хуманитарни науки” или „Социални, стопански и правни науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;

1.5. Професионален опит – минимум 5 години на ръководна длъжност в библиотека;

1.6. Да е хабилитирано лице;

1.7. Владеене на чужд език;

1.8. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”;

1.10. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата, библиотечното дело и свързаните с тази област законови и подзаконови актове;

1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

1.13. Способност да предлагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

2. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул.”Ал.  Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

2.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

2.2. Декларация, че лицето е български гражданин;

2.3. Документ за самоличност – оригинал и копие;

2.4. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

2.5. Документ, удостоверяващ хабилитацията на лицето;

2.6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3 – оригинал и копие;

2.7. Свидетелство за съдимост;

2.8. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

2.9. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

3.  Към документите по т. 2 се представя концепция за развитието на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” за срок от пет години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

а) насоки за утвърждаване мястото на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” сред останалите държавни културни институти с национално значение и общокултурното пространство на страната;

б) стратегия за развитието на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” като водещ библиотечен институт, архив на българската книжовна и документална продукция и център на библиографската регистрация, национален архив на ръкописно-документалното наследство; научноизследователска и научноприложна дейност;

в) възможности за участие в изграждането на националната автоматизирана библиотечно-информационна мрежа;

г) планиране и развитие на основните показатели и възможности за усъвършенстване на обслужването, издателска дейност;

д) финансово-икономически план за развитие на библиотеката, възможности за осигуряване на допълнителни средства;

е) международно сътрудничество;

ж) мерки за развитието на човешките ресурси на библиотеката;

з) мерки за подобряване на условията за поддържане и обновяване на базата с оглед създаване на оптимални условия за работа на библиотеката;

и) представяне на мерки, гарантиращи непрестанното повишаване на качеството на изпълняваните задачи, възложени на Националната библиотека като национален културен институт.

4. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

5. Срок за заемане на длъжността – пет години.

За информация тел. 94 00 845, 94 00 966.

Документи за участие в конкурса се подават до 7 март 2016 г. включително.

Документи Живопис след фотографията в България през 70-те и 80-те години на 20-ти век 2 март – 4 юни 2023

Ако не минава и ден, без да ни отворите...

Ако не минава и седмица, без да потърсите „Площад Славейков“ и смятате работата ни за ценна - за вас лично, за културата и за всички нас като общество, подкрепете ни, за да можем да продължим да я вършим. Като независима от никого медия, ние разчитаме само на финансовото съучастие на читатели и рекламодатели.

Банковата ни сметка (в лева/BGN)     С карта през ePay.bg

Bookshop 728×90